Nếu bạn khổ đó là vì bạn

Nếu bạn khổ đó là vì bạn
Neu-ban-kho-do-la-vi-ban-27
Nguồn: Osho - Ngày: 14/2/2020 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 02/14/2020 06:45:14 AM

Tag: #BrainWash, #Hạnh phúc - Đau khổ:

----------------