Đèn bàn Tiffany

Đèn bàn Tiffany hoa hồng 6 cạnh
Đèn bàn Tiffany hoa hồng 6 cạnh (chân Hợp kim 1-2: 2.8 triệu, chân chất liệu Resin: 3 triệu, chân chất liệu đồng 1: 5 triệu, chân chất liệu đồng 2: 7.7 triệu).
vimotngaymai
Đèn bàn Tiffany bông gạo 
Đèn bàn Tiffany bông gạo (chân Hợp kim 1-2: 2.6 triệu, chân chất liệu Resin: 2.8 triệu, chân chất liệu đồng 1: 4.8 triệu, chân chất liệu đồng 2: 7.5 triệu).
vimotngaymai
Đèn bàn Tiffany đá mã não - Chân ngựa Resin màu đồng thau
Đèn bàn Tiffany đá mã não - Chân ngựa Resin màu đồng thau (chân Hợp kim 1-2: 2.6 triệu, chân chất liệu Resin: 2.8 triệu, chân chất liệu đồng 1: 4.8 triệu, chân chất liệu đồng 2: 7.5 triệu).
vimotngaymai
Đèn bàn Tiffany chùm nho kép chân kính/hợp kim
Đèn bàn Tiffany chùm nho kép chân kính/hợp kim (chân Hợp kim 1-2: 2.6 triệu, chân chất liệu Resin: 2.8 triệu, chân chất liệu đồng 1: 4.8 triệu, chân chất liệu đồng 2: 7.5 triệu).
vimotngaymai
Đèn bàn Tiffany chùm nho
Đèn bàn Tiffany chùm nho (chân Hợp kim 1-2: 2.6 triệu, chân chất liệu Resin: 2.8 triệu, chân chất liệu đồng 1: 4.8 triệu, chân chất liệu đồng 2: 7.5 triệu).
vimotngaymai
Đèn bàn Tiffany chuồn chuồn vàng
Đèn bàn Tiffany chuồn chuồn vàng (chân Hợp kim 1-2: 2.6 triệu, chân chất liệu Resin: 2.8 triệu, chân chất liệu đồng 1: 4.8 triệu, chân chất liệu đồng 2: 7.5 triệu).
vimotngaymai
Đèn bàn Tiffany chuồn chuồn
Đèn bàn Tiffany chuồn chuồn (chân Hợp kim 1-2: 2.6 triệu, chân chất liệu Resin: 2.8 triệu, chân chất liệu đồng 1: 4.8 triệu, chân chất liệu đồng 2: 7.5 triệu).
vimotngaymai
Đèn bàn Tiffany hoa hồng
Đèn bàn Tiffany hoa hồng (chân Hợp kim 1-2: 2.6 triệu, chân chất liệu Resin: 2.8 triệu, chân chất liệu đồng 1: 4.8 triệu, chân chất liệu đồng 2: 7.5 triệu).
vimotngaymai
Đèn bàn Tiffany hoa tử đằng 
Đèn bàn Tiffany hoa tử đằng (chân Hợp kim 1-2: 2.6 triệu, chân chất liệu Resin: 2.8 triệu, chân chất liệu đồng 1: 4.8 triệu, chân chất liệu đồng 2: 7.5 triệu).
vimotngaymai